Документи 2019/2020г.

Критерии -Мерки за повишаване на качеството на образованието

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2019-20

програма за предоставяне на на равни възможности

Училищна програма за превенция на отпадането от училище

Етичен кодекс на общността

вътрешни правила за реда и водене на регистри по ЗЗЛД

 

Стратегия за развитие на училището 16-21г.

год.план 19-20

Правилник за дейността на ОУ

Учебни Планове 1-7 клас

рамкова пр-ма