Проекти по НП и Оперативни програми

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Информация
проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.